|

מבחן תיווך יולי 2019

מבחן תיווך יולי 2019 הרשמי

1. “ערבות הנגב” בע”מ, חברה משכנת, בנתה בניין בבאר שבע ושיכנה בו עשרות דיירים אשר רכשו דירות בבניין במיטב כספם.

רישום זכויותיהם של הדיירים בדירות החדשות נעשה ברשות מקרקעי ישראל (רמ”י) וכן אצל החברה המשכנת.

יובל, אחד הדיירים בבניין, ביקש לשעבד את דירתו תמורת קבלת הלוואה מהבנק.

הבנק הודיע ליובל כי השעבוד וההלוואה מאושרים וכי שיעבוד הדירה יירשם אצל רשם המשכונות, שכן זכויותיו בדירה הינן זכויות חוזיות ולא קנייניות.

בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. הבנק טועה; שיעבוד דירה הרשומה בחברה משכנת נרשם בפנקסי המקרקעין, שכן זכויות הדייר בדירה שרכש הן קנייניות.

ב. הבנק טועה; לא ניתן לשעבד דירה כל עוד זכויות הבעלים בה לא נרשמו כדין בפנקסי המקרקעין.

ג. הבנק צודק בכך ששעבוד הדירה יירשם אצל רשם המשכונות, אך טועה בכך שזכויותיו של יובל בדירה אינן קנייניות.

ד. הבנק צודק; שיעבוד דירה הרשומה בחברה משכנת נרשם אך ורק ברשם המשכונות, שכן זכויות הדייר, כל עוד לא נרשמו בפנקסי המקרקעין, הינן זכויות חוזיות ולא קנייניות.

תשובה נכונה: ג’

2.  בין חברת “הבונים” בע”מ לבין רשות מקרקעי ישראל (רמ”י) נחתם בשעה טובה הסכם חכירה,

וזאת לאחר שהחברה עמדה במלוא התחייבויותיה החוזית לרשות ובנתה בניין מגורים בן 5 קומות על קרקע בנהריה.

כעת מבקשת החברה לממש על הקרקע זכויות בנייה נוספות, אשר לא הוענקו לה בהסכם החכירה.

כתנאי למתן הסכמתה למימוש הזכויות הנוספות במקרקעין דורשת הרשות מהחברה שתשלם לה דמי היתר.

בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. הרשות פעלה שלא כדין- לאחר חתימת הסכם החכירה בין הצדדים אין הרשות מוסמכת לאפשר לחוכר לממש זכויות בנייה אשר לא הוענקו לו בהסכם החכירה.

ב. הרשות פעלה כדין- כתנאי למתן הסכמתה למימוש זכויות בנייה במקרקעין אשר לא הוענקו לחוכר בהסכם החכירה, רשאית הרשות לגבות מהחוכר דמי היתר.

ג. הרשות פעלה כדין, אך בנוסף לדמי ההיתר הרשות מחויבת לגבות מחוכר הקרקע, אגרת בנייה כתנאי למימוש זכויות בנייה נוספות במקרקעין.

ד. הרשות פעלה שלא כדין- לצורך מימוש זכויות בנייה במקרקעין אשר לא הוענקו לחוכר בהסכם החכירה על הצדדים לחתום ביניהם על חוזה פיתוח ועל החוכר לשלם דמי היוון לרשות.

תשובה נכונה: ג’

3. אפרת ירשה קרקע חקלאית בירושלים ומכרה אותה לגלעד, איש עסקים ידוע בעיר.

גלעד שילם לאפרת את מלוא התמורה, אך טרם השלים את העסקה ברישום בפנקסי המקרקעין.

גלעד מכר מיד את הקרקע לבני הזוג רבינוביץ’.

גם בגין עסקה זו התקבלה מלוא התמורה, אך לא הושלם רישום בפנקסי המקרקעין.

בני הזוג רבינוביץ’ לא רשמו הערת אזהרה לטובתם, על אף שלא הייתה להם כל מניעה לעשות זאת.

חלפו שנים רבות, וגלעד מכר את הקרקע בשנית ליהודה, אשר פעל בתום לב ותפס חזקה על המקרקעין.

יהודה אמנם רשם הערת אזהרה לטובתו בפנקסי המקרקעין,

אך העסקה טרם הושלמה ברישום בפנקסי המקרקעין.

בני הזוג רבינוביץ’ תובעים כעת מבית המשפט את אכיפת ההסכם עימם ורישום המקרקעין על שמם.

יהודה מתנגד לכך, תוך שהוא מבקש כי ההסכם עימו ייאכף והקרקע תירשם על שמו.

בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בע”א 2643/97 שלמה גנז נ’ בריטיש קולוניאל חברה בע”מ ואח” על שם מי תירשם הקרקע בפנקסי המקרקעין?

א. הקרקע תירשם על שמו של גלעד, שכן העסקה בינו לבין בני הזוג רבינוביץ’ לא הסתיימה ברישום בפנקסי המקרקעין כמתחייב על פי דין.

ב. הקרקע תירשם על שמם של בני הזוג רבינוביץ”, להם תינתן עדיפות בהיותם בעלי העסקה הראשונה.

ג. הקרקע תירשם על שמו של יהודה בשל היעדר תום ליבם של בני הזוג רבינוביץ’ בהימנעותם מלרשום במשך שנים רבות הערת אזהרה לטובתם על המקרקעין.

ד. הקרקע תירשם על שמה של אפרת, שכן העסקה בינה לבין גלעד לא הסתיימה ברישום בפנקסי המקרקעין כמתחייב על פי דין ובידי גלעד זכויות חוזיות ולא קנייניות.

תשובה נכונה: א’

4. נגד יואב, מתווך מקרקעין מוסמך, הוגשה קובלנה לבית הדין המשמעתי, וזאת לאחר שהורשע בארה”ב בפסק דין סופי שהותר לפרסום.

העבירות הפליליות בגינן הורשע יואב במסגרת פסק הדין האמור הן עבירות שמפאת מהותן וחומרתן אין הוא ראוי לעסוק בתיווך במקרקעין.

ועדת המשמעת החליטה כי הדיון בעניינו של יואב יתנהל בפניה בדלתיים פתוחות.

לטענת יואב, ועדת המשמעת פעלה שלא כדין, הפלתה אותו לרעה וחרגה מסמכותה, שכן הכלל הוא כי הדיונים בפני הוועדה מתנהלים בדלתיים סגורות.

בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. הוועדה פעלה שלא כדין- הכלל הוא כי כל הדיונים בפני הוועדה בכל סוגי הקובלנות והעבירות המשמעתיות יתנהלו תמיד בדלתיים סגורות.

ב. הוועדה פעלה כדין- דיון בקובלנה שהוגשה נגד יואב בגין הרשעתו האמורה בעבירה פלילית חמורה, חובה על-פי החוק לקיים באופן פומבי.

ג. הוועדה פעלה שלא כדין- פסק הדין שבגינו הוגשה הקובלנה המשמעתית נגד יואב ניתן בארה”ב ולא בישראל, משכך יש לנהל את הדיון בעניינו בדלתיים סגורות.

ד. הוועדה פעלה כדין- הכלל הוא כי כל הדיונים בפני הוועדה בכל סוגי הקובלנות והעבירות המשמעתיות יתנהלו תמיד בפומבי בדלתיים פתוחות.

תשובה נכונה: א’

5. מתי קיימת הזכות לביטול חוזה ללא מתן אורכה לקיומו של החוזה לצד המפר?

א. כאשר הפרת החוזה הייתה לא יסודית והחוזה לא ניתן להפרדה לחלקים.

ב. כאשר הפרת החוזה הייתה יסודית.

ג. כאשר הפרת החוזה הייתה לא יסודית והחוזה ניתן להפרדה לחלקים.

ד. כאשר הפרת החוזה הייתה לא יסודית.

תשובה נכונה: ב’

6. יעל, בעלת זכות חכירה לדורות בקרקע חקלאית בזיכרון יעקב, העמידה את הקרקע למכירה.

לאחרונה החליטה המועצה המקומית זיכרון יעקב להפשיר את הקרקע ולייעד אותה לבנייה.

עורכי דינה של יעל עדכנו אותה כי בעת המכירה היא עשויה להיות מחויבת על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה,

בתשלום היטל השבחה בשיעור של 50% מערך ההשבחה שייקבע על-ידי שמאי מטעם הוועדה המקומית.

בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. עורכי הדין של יעל צודקים- החובה לשלם היטל השבחה חלה על בעלים של קרקע או על חוכר לדורות בקרקע, בעת מימוש הזכויות בקרקע שהופשרה לבנייה.

ב. עורכי הדין של יעל טועים- החובה לשלם היטל השבחה חלה רק על בעלים של קרקע ולא על בעל זכות חכירה לדורות בקרקע.

ג. עורכי הדין של יעל טועים- החובה לשלם היטל השבחה חלה על קונה הזכות ולא על מוכר הזכות בקרקע.

ד. עורכי הדין של יעל טועים- בעת המכירה של קרקע שהופשרה לבנייה רשות המיסים מחייבת את מוכר הקרקע רק בתשלום מס שבח מקרקעין ולא בהיטל השבחה.

תשובה נכונה: ד’

7. זהבה, דיירת בדמי מפתח של חנות בגדים ותיקה ברחוב אלנבי בת-אביב, נפטרה בשיבה טובה.

יוסף, בעלה של זהבה ושותפה לחיים מזה ארבעים שנה, מבקש עתה להיות לדייר מוגן בחנות ולהמשיך לנהל אותה באמצעות נכדיו.

מנחם, הבעלים של החנות שהושכרה לזהבה בדמי מפתח, מתנגד לכך בטענה שהחוק אינו מאפשר ליוסף להיות דייר מוגן של בית העסק האמור.

בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. החוק מאפשר ליוסף, בן זוגה של זהבה, להיות דייר מוגן של בית העסק, מאחר שהוא ממשיך לנהל את החנות באמצעות נכדיו.

ב. החוק לא מאפשר ליוסף, בן זוגה של זהבה, להיות דייר מוגן של בית העסק, מאחר שמדובר בחנות שהיא בית עסק ולא בדירה ומגורים.

ג. החוק מאפשר ליוסף, בן זוגה של זהבה, להיות דייר מוגן של בית העסק, בין אם בכוונתו להמשיך לנהל את החנות בעצמו או על ידי אחרים ובין אם בכוונתו להשכירה לאחרים לכל מטרה אחרת.

ד. החוק לא מאפשר ליוסף, בן זוגה של זהבה, להיות דייר מוגן של בית העסק, מאחר שאין בכוונתו לנהל את החנות בעצמו, אלא באמצעות נכדיו.

תשובה נכונה: א’

8. אפרים בנה על הקרקע שבבעלותו בניין דירות בן 9 קומות והחל במלאכת שיווק ומכירת הדירות לרוכשים שונים.

בחוזה המכר של כל דירה קבע אפרים כי הניהול וההחזקה התקינה של הרוכש המשותף בבניין שבנה יתבצעו על ידי המתחזק- חברת “בית וגג החזקות” בע”מ.

כמו כן, צירף אפרים לחוזה המכר הסכם התקשרות, לפיו המתחזק האמור יעניק באופן בלעדי את שירותיו לבניין במשך שנתיים מיום תחילת הניהול וההחזקה.

מהנציגות העתידית של בעלי הדירות נשללה הזכות להביא את הסכם ההתקשרות עם המתחזק לכלל סיום במשך שנתיים.

בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. בהתנהלותו של אפרים לא נפל כל פסול; מי שמוכר דירה חדשה בבניין שבנה רשאי להגביל באופן חד צדדי, לתקופה מרבית של שלוש שנים, את הזכות של בעלי הדירות להביא את ההתקשרות עם המתחזק הראשון לידי סיום.

ב. בהתנהלותו של אפרים לא נפל כל פסול; מי שמוכר דירה חדשה בבניין שבנה רשאי להגביל באופן חד צדדי את הזכות של בעלי הדירות להביא את ההתקשרות עם המתחזק הראשון לידי סיום.

ג. אפרים פעל שלא כדין; מי שמוכר דירה חדשה בבניין שבנה לא רשאי לקבוע כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף יתבצעו על ידי מתחזק מסוים.

ד. אפרים פעל שלא כדין; מי שמוכר דירה חדשה בבניין שבנה רשאי להגביל, רק בהסכמת רוב בעלי הדירות בבניין, את הזכות להביא את ההתקשרות עם המתחזק הראשון לידי סיום.

תשובה נכונה: ג’

9. בהזמנה בכתב לביצוע פעולה תיווך במקרקעין, מה מהבאים אין חובה לכלול?

א. הסכום המוסכם של דמי התיווך או שיעורם המוסכם מתוך המחיר שבו תתבצע העסקה.

ב. שמות, כתובות ומספרי זיהוי של המתווך ושל הלקוח.

ג. המחיר בקירוב של העסקה.

ד. מספר רישיון התיווך.

תשובה נכונה: ד’

10. חקלאי המפסיק את חברותו באגודה שיתופית החוכרת קרקע מרשות מקרקעי ישראל:-

א. מאבד רק את זכותו להוריש את הקרקע עליה הוא מתגורר ואותה הוא מעבד.

ב. מאבד רק את זכותו לבצע הרחבות ולהקים משקי עזר בקרקע עליה הוא מתגורר ואותה הוא מעבד.

ג. מאבד את זכותו כ”בר רשות” בקרקע עליה הוא הוא מתגורר ואותה הוא מעבד.

ד. מאבד את זכותו הקניינית בקרקע שאותה הוא מעבד ולא זאת שהוא מגורר בה.

תשובה נכונה: ב’

11. מהי “תמ”א 38”?

א. תוכנית מתאר ארצית למיגון וחיזוק מבנים מפני מלחמות, הכוללת הוראות שנועדו לאפשר בניית חדרי ביטחון בבניינים שנבנו לפני 01.01.1980.

ב. תוכנית מתאר מקומית לחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה, הכוללת הוראות שנועדו לחזק בניינים שנבנו לפני 01.01.1980.

ג. תוכנית מתאר ארצית לחיזור מבנים נגד רעידות אדמה, הכוללת הוראות שנועדו לחזק בניינים שנבנו לפני 01.01.1980.

ד. תוכנית מתאר ארצית המכריזה על מתחמי “פינוי בינוי”, שנועדה להרוס בניינים שנבנו לפני 01.01.1980 ולהקימם מחדש.

תשובה נכונה: ג’

12. אוהד התקשר עם בן-דודו המתווך, ישי, לקבלת שירותיו לסיוע במציאת דירה לרכישה באזור רמת גן.

על פי ההסכם לביצוע פעולות תיווך במקרקעין שנחתם בין השניים, אוהד לא אמור לשלם לישי דמי תיווך.

בנסיבות המתוארות, האם אוהד הינו לקוחו של ישי?

א. כן; ברגע שאוהד וישי כרתו ביניהם הסכם, אוהד נחשב ללקוחו של ישי גם אם אוהד לא אמור לשאת בתשלום דמי תיווך.

ב. לא; אוהד אינו לקוח של ישי, שכן על פי ההסכם שנכרת בין השניים, אוהד לא אמור לשאת בתשלום דמי תיווך.

ג. לא; במקרה זה החוזה שנחתם בין אוהד לישי אינו חוזה לתיווך במקרקעין ולכן אוהד לא יכול להיחשב כלקוחו של ישי.

ד. כן; בשל העובדה שבין ישי ואוהד שוררים יחסים משפחתיים, החוק לא מחייב שאוהד ישלם לישי דמי תיווך על מנת שאוהד ייחשב כלקוחו.

תשובה נכונה: ג’

13. התארגן גרעין להקמת ישוב מעורב של יהודים וערבים בגליל העליון.

על מנת לקבל הקלות (מס ותכנוניות) הם מעוניינים להיחשב כ”ישוב מיעוטים”.

מה צריך להיות אופי היישוב כדי להיחשב “ישוב מיעוטים”?

א. ישוב שיותר ממחצית מהתושבים מוגדרים מעוטי יכולת.

ב. ועדת המיעוטים במועצה האזורית גליל עליון היא הקובעת.

ג. ישוב ש-80 אחוז ממנו אינם יהודים.

ד. ישוב שמספר הבתים בו מועט (פחות מ-48).

תשובה נכונה: א’

14. מה מבין הבאים נחשב להפעלת השפעה בלתי הוגנת על פי חוק?

א. שידול לקוח לחתום על חוזה לא כלכלי.

ב. התקשרות עם לקוח בעסקה אשר תנאיה גרועים מתנאי השוק.

ג. שכנוע לקוח לרכוש נכס או שירות שאין לו בהכרח צורך בו.

ד. אספקת נכס או שירות בתשלום ללקוח, ללא בקשה מפורשת ממנו.

תשובה נכונה: א’

15. שמרית מעוניינת לשכור בית פרטי ביישוב נאות החרמשים למשך 30 שנים רצופות.

לצורך כך פנתה שמרית אל יותם, מתווך מוסמך, על מנת שיאתר עבורה בית אותו תוכל לשכור למשך תקופה זו.

אם העסקה האמורה תצא לפועל, כיצד תוגדר שמרית?

א. חוכרת.

ב. חוכרת לדורות.

ג. שוכרת.

ד. משכירה.

תשובה נכונה: ד’

16. אחמד ויוסף מתגוררים בשתי הדירות היחידות בבניין שנמצא ברחוב הקינמון 2 ברמת המירון.

מה עליהם לעשות על מנת להפוך את הבניין בו הם מתגוררים לבית משותף?

א. כל בניין בן יותר מדירה אחת הוא בית משותף ולכן על אחמד ויוסף לא לעשות דבר.

ב. על אחמד ויוסף לרשום את הבניין בפנקס הבתים המשותפים.

ג. על אחמד ויוסף לכרות ביניהם הסכם שותפות על הבניין.

ד. על אחמד ויוסף לרשום את הבניין בפנקס הוועדה המקומית.

תשובה נכונה: ב’

17. רוני, אדם בעל מוגבלות, עבר לביתו החדש בבית המשותף שברחוב הירקות 5 בתל אביב.

בשל העובדה שרוני מתנייע בעזרת כיסא גלגלים,

הוא ביקש מבעלי שאר הדירות בבניין אישור להתאמת שביל הגישה הקיים לבניין על ידי בניית סף צידי לצורך מניעת דרדור כיסא הגלגלים.

איזו הסכמה נדרש רוני לקבל משאר בעלי הדירות בבניין אליו עבר?

א. ביצוע ההתאמה אינו טעון הסכמת בעלי הדירות האחרים בבית המשותף.

ב. ביצוע ההתאמה טעון הסכמת בעלי הדירות שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות בבית המשותף.

ג. ביצוע ההתאמה טעון הסכמת רוב בעלי הדירות בבית המשותף.

ד. ביצוע ההתאמה טעון הסכמת בעלי הדירות שבבעלותם שמונים אחוזים מהדירות בבית המשותף.

תשובה נכונה: א’

18. יוסי וקורל ביקשו לרכוש דירה בראשון לציון מקבלן ידוע בעיר.

על פי הסדר התשלומים שהוצע על ידי הקבלן, עם החתימה על חוזה הרכישה,

על יוסי וקורל היה להעביר 10% ממחיר הדירה לקבלן.

איזו פעולה נדרש הקבלן לבצע עם קבלתו את הסכום ששילמו יוסי וקורל?

א. לשעבד לטובת יוסי וקורל נכס אחר בבעלותו בשווי התשלום שהעבירו לו.

ב. הקבלן יכול לקבל מיוסי וקורל סכום העולה על 10% ממחיר הדירה ללא ביצוע כל פעולה להבטחת החזרתם של הכספים ששולמו לו.

ג. להעביר על שם יוסי וקורל את הבעלות בחלק היחסי על הקרקע שעליה הדירה נבנית כאשר היא נקייה מכל שיעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי.

ד. להמציא ערבות אישית להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילמו לו יוסי וקורל.

תשובה נכונה: ב’

19. איציק, מזכיר המושב “שלהבת”,

פנה לרשות מקרקעי ישראל בבקשה כי תחכיר עוד שטחים למושב (אגודה שיתופית) על מנת לגדל תירס למאכל לתרנגולות שמגדלים במושב.

לאחר שרשות מקרקעי ישראל הסכימה, התבקש איציק לחתום בשם המושב על הסכם “משבצת דו צדדי”.

מהו “הסכם משבצת דו צדדי”?

א. הסכם בו משבצים את חברי המושב בחלקה דו משפחתית.

ב. הסכם בין הסוכנות היהודית לרשות מקרקעי ישראל שמכרה את השטח למושב.

ג. הסכם משבצת דו צדדי הוא הסכם המכיל טופס למילוי פרטי העסקה.

ד. הסכם בין רשות מקרקעי ישראל לאגודה שיתופית.

תשובה נכונה: ב’

20. דינה, סטודנטית לגרפיקה, חיפשה דירה להשכרה.

לאחר חיפושים רבים מצאה דירה מתאימה ברחוב ריינס בתל אביב.

אמיר המשכיר שמח שמצא שוכרת לדירה המיושנת שלו והשכיר לה את הדירה לשנה, לכניסה בעוד חודשיים.

אחרי שבוע הגיע עידו, יזם הייטק, שלא ידע על דינה, וביקש לשכור את הדירה לכניסה מיידית לתקופה של שנתיים.

אמיר קפץ על המציאה להשכיר לו את הדירה, מיהר לחתום איתו על חוזה שכירות ולמסור לו מפתח לכניסה מיידית.

בנסיבות המתוארות, מי זכאי לגור בדירה המושכרת? מדוע?

א. דינה, כי היא הייתה הראשונה וחתמה על חוזה שכירות.

ב. אמיר ודינה צריכים לפנות לגישור שיכריע מי יגור.

ג. עידו, כי הוא נכנס לדירה ולא ידע על דינה.

ד. החוזים של שניהם אינם חוקיים ומתבטלים ואף אחד לא זכאי לדירה.

תשובה נכונה: ב’

21. בבעלות משה דירת מגורים הכוללת 3 חדרי שינה וחדר מגורים (סה”כ 4 חדרים).

בדירה פינת אוכל רחבת ידיים אשר בקלות ניתן לסגור אותה ולהפוך את החלל לחדר נוסף.

בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. משה יכול לסגור את החלל וליצור חדר נוסף, כי שינוי פנימי בדירה שאינו פוגע בחזיתו או במראהו או בשלד של הבניין או ברכוש משותף או בצנרת, אינו דורש היתר.

ב. משה צריך להשאיר את המצב הקיים בפועל. כל שינוי פנימי ו/או חיצוני בדירה ללא היתר מהווה עבירה פלילית.

ג. משה יכול להוציא היתר בנייה כחוק. פינת אוכל מהווה שטח שירות אשר בהתאם לתקנות, חובה שיהווה חלק מדירת מגורים.

ד. משה יכול לסגור את החלל ובתנאי שהחדר מתאים למגורים ויש בו חלון.

תשובה נכונה: א’

22. לאחר ששושנה קנתה בית ברחוב השושנים 2 ברמת גן, היא קיבלה מעיריית רמת גן מכתב ובו דרישה לתשלום היטל השבחה.

מהו היטל השבחה ומדוע היא צריכה לשלם אותו?

א. היטל השבחה הינו היטל שגובה הוועדה המקומית, כאשר ערך של קרקע מושבח בעקבות הוספת זכויות בנייה או שינוי יעוד. החובה לשלם חלה על הרוכש כי הוא זה שייהנה מהזכויות הלא מנוצלות.

ב. היטל השבחה הינו מס שבח לפיו נלקח אחוז מסוים מההפרש בין מחיר רכישת הדירה ומכירתה. על שושנה לשלם סכום זה לרשויות המס.

ג. היטל השבחה הינו היטל שגובה הוועדה המקומית, כאשר ערך של קרקע מושבח בעקבות הוספת זכויות בנייה או שינוי יעוד. החובה לשלם חלה על בעל הקרקע או על החוכר לדורות.

ד. היטל השבחה הינו מס שבח, לפיו נלקח מחצית מההפרש בין מחיר רכישת הדירה ומכירתה. על שושנה לשלם סכום זה לרשויות המס.

תשובה נכונה: ג’

23. רויטל ואודי, זוג רופאים, רכשו בית מגורים במושב ציפורים.

מיד לאחר הרכישה הם קיבלו מכתב מהאגודה השיתופית ובו נכתב,

בין היתר, כי בית המגורים אותו רכשו מוגדר כמשק עזר.

מהו משק עזר?

א. משק עזר הינו הגדרה לנחלה בקיבוץ.

ב. משק עזר מיועד למלאכה וליחידת מגורים, או לעיבוד חקלאי מצומצם.

ג. משק עזר הינו מושג פנימי של האגודה לצורך סיווג ארנונה.

ד. משק עזר הינו מגרש במושב אשר מיועד לשימושים שאינם למגורים דוגמת בית מלאכה, תחנת דלק וכל שימוש שנועד לתפעל ולעזור בהתנהלות המושב.

תשובה נכונה: ד’

24. סילבן, מתווך מקרקעין מוסמך, הורשע בבית משפט השלום בתל-אביב בעבירה שעניינה איסור הטעיה לפי חוק.

במסגרת גזר הדין קבע השופט כי בנוסף לקנס על סך 5,000 ש”ח, רישיון התיווך של סילבן יבוטל.

בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. גזר הדין שגוי- עניינו של סילבן נדון בפני בית משפט פלילי לפי חוק הגנת הצרכן ולא בפני ועדת המשמעת שלה הסמכות הייחודית והבלעדית לבטל רישיון תיווך במקרקעין.

ב. גזר הדין שגוי, סילבן הורשע בגין עבירה לפי חוק הגנת הצרכן ולא לפי חוק המתווכים במקרקעין, ומשכך לא ניתן לבטל את רישיון התיווך שלו.

ג. גזר הדין ניתן כדין- סילבן הורשע בעבירה לפי חוק הגנת הצרכן ובית המשפט מוסמך, בנוסף לכל עונש אחר, לצוות כי רישיונו יבוטל או יותלה.

ד. גזר הדין שגוי- עניינו של סילבן נדון בפני בית משפט פלילי לפי חוק הגנת הצרכן, אשר לו נתונה הסמכות אך ורק להתלות את רישיונו של מתווך לתקופה קצובה ולא לבטלו.

תשובה נכונה: ד’

25. משפחת כרמלי ביקשה לרכוש דירה מחברת הבנייה “גלבוע”.

הקונים פנו לעורך דין שרון על מנת לבדוק את העסקה.

עורך דין שרון ביקש, בין היתר, מחברת הבנייה “גלבוע” את הגרמושקה.

מהי גרמושקה?

א. גרמושקה הינה לוח הזמנים להתקדמות הבנייה וחלוקת התשלומים שהקבלן חייב לצרף לחוזה מכר.

ב. גרמושקה הינו דו”ח רישום חברות בנייה ברשם הקבלנים.

ג. גרמושקה הינה מסמך שרטוטים המוגשים לוועדת התכנון כחלק מתוכנית ההגשה, במסגרת בקשה לקבלת היתר בנייה.

ד. גרמושקה הינו הסכם חכירת הקרקע מרשות מקרקעי ישראל לבנייה רוויה.

תשובה נכונה: ג’

Similar Posts

כתיבת תגובה